Maa-aineslupa ja ilmoitus
Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitset maa-ainesluvan. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa.

Kunta ohjaa ja valvoo maa-ainesten ottamista kunnan alueella. Haapajärven, Kärsämäen ja Reisjärven toimialueella maa-ainesluvat käsittelee Haapajärven kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristötarkastaja tai ympäristölautakunta.


Et tarvitse maa-aineslupaa, jos maa-aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Laajamittaisesta maa-ainesten kotitarveotosta on kuitenkin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Toimita lupahakemuslomake liitteineen kahtena kappaleena ja ottamissuunnitelma vähintään neljänä kappaleena. Toimita hakemusasiakirjat aina myös sähköisesti.

Maa-aineslupahakemuksen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Ottamissuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa:

  • ottamisalueen vallitsevat luonnonolosuhteet, kuten pohjavesiolosuhteet
  • ainesten määrä ja laatu
  • hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin
  • ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito
  • kartta ja poikkileikkauskuvat.

Jos hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, ottamissuunnitelmaa ei tarvita.

Muita hakemuksen liitteitä ovat:

  • selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamisalueeseen tai maanomistajan suostumuksesta ottamiseen
  • kiinteistörekisteriote ja rekisterikartta.

Lisätietoja voit kysyä ympäristönsuojelun ympäristötarkastajilta, asioimalla toimipisteessä tai sähköpostitse osoitteesta haapajarvi@haapajarvi.fiHae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Käsittelyaika

Hae lupaa hyvissä ajoin. Maa-ainesluvan käsittely kestää vähintään neljä (4) kuukautta.
Hakemukset ja päätökset julkaistaan Haapajärven kaupungin verkkosivulla ilmoitustaulu.

Maksullisuustieto

Maksu määräytyy maa-aineslain valvontataksan mukaisesti.

Voimassaoloaika

Lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.


Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Puhelinnumerot
Ympäristötarkastaja, Haapajärven toimipiste +358 403008272
Ympäristötarkastaja, Pyhäjärven toimipiste +358 403008271