Kehittämishankkeet

Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke

Hankeaika: 1.2.-31.8.2019, 

Toteutusaika: 18.2.-31.8.2019

Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään
mitä kohteita on jo olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden
kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hankkeen yksi osa alue on selvittää mahdollisuutta
rakentaa erityisryhmille esteettömiä ulkoilureittejä/luontokohteita.

Hakijana ja hankkeen hallinnoijana toimii Haapajärven kaupunki kylien puolesta.


Mukana olevat kyläyhdistykset (Jokuset kyläyhdistys ry, Kumisevan Kaiku osuuskunta, Kopolan kyläyhdistys ry, Autioranta-
Oksavan kyläyhdistys ry, Kuona-Väliojan kyläyhdistys ry, Siiponkosken kyläyhdistys ry) toteuttavat käytönnössä
hankesuunnitelmassa mainitut toiminnat yhdessä projektipäällikön ja asiantuntijoiden kanssa sekä kattavat
yksityisrahaosuuden kokonaisuudessaan talkootyönä ja saman suuruisina rahallisina kylä kohtaisina osuuksina.

Hankkeen tarve ja tausta

Hankkeella tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo
olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden kehittämiseksi, käytön
lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi.


Haapajärvellä on vuosien ajan keskusteltu kyläyhdistys- ja matkailualan toimijoiden kesken siitä, että kylillä ja keskustan
läheisyydessä on jo rakennettuja ulkoilu- ja luontoliikuntakohteita, joita on vaikea löytää. Reiteistä ja muista kohteista ei ole
olemassa selkeitä karttoja, eikä internetistä löydetä tietoja eli paikalle löytää vain, jos tuntee jonkun, joka asiasta tietää.
Myöskään kohteiden käyttömahdollisuuksista ei tiedetä, onko esim. laavut, tulentekopaikat yleisessä vapaassa käytössä.
Kylillä on paljon potentiaalisia luonto- ja historiallisia kohteita, jotka kehittämis- ja rakentamistoimilla toisivat lisää harrastus-,
liikunta-, ja virkistysmahdollisuuksia alueen asukkaille ja matkailuelinkeinon harjoittajille oheispalveluita. Lisäksi eritysryhmiltä
on tullut toive, että Haapajärvelle saataisiin esteettömiä luontokohteita, joita erityisryhmät voisivat käyttää liikunta- ja
virkistystoiminnassaan.


Aloite ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämisestä on tullut kyläyhdistyksiltä, ja on toivottu, että Haapajärven kaupunki   hallinnoisi hanketta kyläyhdistysten puolesta, koska hankkeessa on mukana useita kyliä ja muuten hankkeen eteenpäin vieminen ei onnistu. Esiselvityshanke nähdään tarpeellisena, koska kootaan useamman kylän asioita yhteen, ja yhdenkään kylän henkilöstö- ja taloudelliset resurssit eivät riitä tekemään yhtä kokonaisuutta, vain tarvitaan ylimääräisiä henkilöstö ja taloudellisia resursseja tekemään ulkoilureittien ja luontokohteiden suunnittelu- ja selvitystyö. Kylien yhteisellä hankkeella on suunnittelu- ja selvitysvaiheessa on jo huomattavat synergia edut, verraten siihen, että jokainen kylä tekisi omat suunnitelmat. Yhteisen hankkeen etuina voidaan nähdä, että saadaan tiivistettyä yhteistyötä kylien kesken, voidaan käyttää asiantuntijoita sekä ottaa toimivia malleja toisista kylistä ja kehittää koko kunnan sisälle laadultaan yhtenäinen ulkoilureitti ja luontokohde verkosto huomioiden jokaisen kylän erityispiirteet. Lisäksi selvitystyön tuloksena tehtävät kehittämis- ja investointihankesuunnitelmissa yhteisellä hankkeella on vielä suuremmat edut mm. tarvikehankinnoissa, henkilöstön palkkaamisessa, kartastojen tekemisessä, yleensäkin koko Haapajärven alueen kylien kehittämisessä ja yhteistyön lisäämisessä.

Hankkeen tavoitteet

Esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Selvitystyön tarkoitus on selvittää jo
olemassa olevien ulkoilu- ja luontokohteiden kehittämis- ja investointitarpeet. Uusien ulkoilu- ja luontokohteiden osalta tehdään
selvitystyö, mitkä kohteet ovat potentiaalisesti mahdollista toteuttaa ja sen jälkeen tehdään suunnitelmat kohteista.
Selvitystyön jälkeen tehdään kehittämis- ja investointihankesuunnitelmat kustannusarvioineen.

Esiselvityshankkeen lopullinen tavoite:
Selvitystyö Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista, jonka pohjalta tehdään kehittämis- ja investointihankkeet, jolla
kehitetään ja rakennetaan Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteita niin, että alueelle saadaan monipuolinen toimiva ja
jokaisen helposti löydettävä ulkoilu- ja luontokohdeverkosto, jossa on huomioitu myös eritysryhmät (esteettömyys).

Yleistoimenpiteet

* tehdään jokaisen hankkeessa mukana olevan kyläyhdistyksen kanssa tarkka selvitystyö oman alueen ulkoilu- ja
luontokohteesta
* selvitystyön jälkeen tehdään suunnitelmat reiteiltä- ja kohteista ja selvitetään maanomistajaolosuhteet ja todetaan onko
reittejä/kohteita mahdollista rakentaa/tehdä suunnitelman mukaisesti
* käydään reitistöt/kohteet maastossa läpi ja suunnitellaan tarvittavat rakenteet
* selvitetään realiteetit mobiilisovellutuksen käytöstä ja kustannuksista sekä karttojen tarpeellisuudesta
* selvitetään Haapajärven alueen kaikki ulkoilureitit/luontokohteet ja tehdään yhteissuunnitelma reittien/luontokohteiden
käyttösäännöstön tekemisestä.
* kehittämishanketta varten selvitetään ulkoilu- ja luontokohteiden markkinointitarve sekä alueen toimijoiden halukkuus
järjestää ulkoilu- ja luontokohteet tutuksi tapahtumia.
* investointihanketta varten selvitetään kaikki ulkoilu- ja luontokohteisiin tarvittavat investointitarpeet ja tehdään tarkka
investointisuunnitelma selvityksen pohjalta kustannusarvioineen.
* lopuksi tehdään Kehittämis- ja investointihankehakemukset.

 

Kyläkohtaiset toimenpiteet (lista tehty alkuhaastattelujen perusteella)


Kumisevan kylä
Kylällä ei ole tehtyjä suunnitelmia ulkoilu/luontokohteista, vain Kumisevan kylän osalta suunnitelmat tehdään
esiselvityshankkeella. Alueella on runsaasti kiinnostavia kohteita, mutta hankkeella pitää selvittää mitkä esille tulleista ideoista
on toteuttamiskelpoisia.
* alueella on ollut luontopolku n. 4 km, joka on pusikoitunut
* Lohijoki, jossa on alkuperäinen uhanalainen jokitaimen kanta
* Mammutin syöksyhammas on löytynyt Kumisevasta, nykyisin se on Helsingin luonnontieteellisessä museossa
* Lehtomainen kangasmetsä
* 3 koskea (Tynnyrikoski, Pitkäkoski ja Onnelankoski) koskilla on aikanaan ollut uittorännit
* Mahdollisuus melontareitin tekemiseen
* Uimarannan kunnostus ja saunan rakentaminen
* Rautatien pätkä, joka rakennettu 1950-luvulla sorakuljetuksia varten, voisi hyödyntää jotenkin ohjelmapalveluna


Siiponkosken kylä
Siiponkoskella on valmiita reittejä ja lintutorni. Esiselvityshankkeen toimina tarvitaan entisten reittien osalta selvitys korjaus- ja
ehostustoimia. Lisäksi Siiponkoskelle halutaan rakentaa uusia esteettömiä luontokohteita/reittejä ja melonta- ja pyöräreittejä.

Kuusaa-Jokelan kylä
Kuusaa-Jokelan kylällä Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeella on selvitetty lintukohteet ja kävely/hiihtoreitit.
Esiselvityshankkeen toimina Kuusaa-Jokelan kylässä tehtäisiin luontokohteiden/reittien osalta investointisuunnitelmat.

Oksava/Autiorannan kylä/Metsästysseura (Kuuhingon alue)
Kylällä ei ole vielä tarkempia suunnitelmia, joten esiselvityshankkeella tehdään selvitystyö alusta alkaen. Kuuhingon alueella
on hyvät mahdollisuudet tehdä ulkoilu/luontokohde, alueelle on rakennettu Kuuhinkomaja, joka voisi toimia alueella tukikohtana
ja sieltä maastollisesti olisi hyvät mahdollisuudet tehdä reittejä ja lisäksi Autiorannan pururadalta lähtee jo olemassa oleva
reittipohja, joka pitäisi kunnostaa. Lisäksi selvitetään mahdollisia reittejä Settijoen rantaan Oksavan alueella.

Kopolan kylä
Kopolan kylästä tiedetään, että siellä on Haapajärven korkein kohta ja tämän merkitsemistä selvitetään esiselvityshankkeessa.
Settijärvi on hieno paikka ja sen hyödyntämistä tutkitaan hankkeessa, josko järvelle voisi päästä helpommin Koposperän
koululta päin ja voisiko järven ympäri saada patikka/pyöräilyreitin. Laavu ja tulipaikkoja olisi myös hyvä saada tukemaan
retkeilyä. Kaarlonmäellä voisi olla hyvä paikka laavulle.


Kuona-Väliojan kylä
Kylän alustavan suunnitelman mukaan halutaan tehdä kylän ympärille reitti, missä voi patikoida ja maastopyöräillä ja talvella
hiihtää, alustavan suunnitelman mukaan reitti lähtisi Väliojan koululta, ja olisi ympyräreitti sekä tehtäisiin pistoreitti Noukkouden
koululle, jossa on talvella valaistut ladut, osa reitistä tehtäisiin esteettömäksi, ja reitille rakennetaisiin mahdollisesti laavuja ja
tulipaikkoja. Lisäksi haluttaisiin kunnostaa vanhaa maantietä, johon saataisiin turvallinen pyöräily ja kävelyreitti.


Someron ulkoilualue
Alueelle tarvitaan tarkempia opasteita ja ohjeita.

Hankkeen toteutustapa

Hanketta hallinnoi kylien puolesta Haapajärven kaupunki.

Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ajalle 1.2.-31.8.2019, sekä käytetään asiantuntijoita mm. Maaselän Latu ry,
 

Hankkeen kustannusarvio

Palkat 17740,80 €
Ostopalvelut 2500,00 €
Laskennalliset yleiskustannukset 24 % 4257,79 €
Vastikkeeton työ 1500,00 €
   
Kustannukset yhteensä 25998,59 €

 

Hankerahoitus

Haettava tuki/avustus 20798,87 €
Julkinen tuki 20798,87 €
Yksityinen vastikkeeton työ 1500,00 €
Yksityinen rahoitus 5199,72 €
Rahoitus yhteensä 25998,59 €
Kokonaisrahoitus 25998,59 €

 

 

 

 

 

 

Haapajärven kaupunki

Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke

Projektipäällikkö Teija Nurmenniemi

Vau!Haus Haapajärvi

Puistokatu 46, 85800 Haapajärvi

p. 040 1456229
teija.nurmenniemi@haapajarvi.fi