Kiinteistöveroselvitys on valmis

Kiinteistöveroselvitys on valmis. Projektin tarkoituksena oli saattaa verotuksen piiriin se kaupungin alueella oleva rakennuskanta, mikä kiinteistöverolain mukaan on verotettavaa. Samalla ajantasaistettiin kaupungin rakennusrekisteri

Suoritettua

Omakotitalojen ja loma-asuntojen kiinteistökäynnit on suoritettu. Muutostiedot päivittyvät Verohallinnolle vuodelle 2022.

Verohallinto ottaa kunnilta/kaupungeilta vastaan tietoja:
1) Kokonaan Verohallinnolta puuttuvista rakennuksista
2) Rakennuksista, joiden tiedot olennaisesti muuttuvat siten että verotusarvo kasvaa

Verohallinto ei ota kunnilta/kaupungeilta vastaan tietoja:
1) Puretuista  rakennuksista
2) Rakennuksista, joiden tiedot muuttuvat siten että Verotusarvo alenee

Puretut ja aiemmin virheellisesti liian suurella pinta-alalla tai väärillä varustelutasoilla verolla olevat rakennustiedot muutetaan resurssien salliessa vastaamaan nykyhetkeä kaupungin omiin 
tietoihin sekä Väestötietojärjestelmään, mutta asiakkaan on hoidettava tiedonsiirto Verohallinnolle omatoimisesti. Tiedon saa välitettyä OmaVerossa. Ilmoituksen voi tehdä veroilmoitukseen merkittynä ajankohtana.

Kiinteistöverolaki https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920654 16§

Verovelvollisella eli kiinteistönomistajalla on aina lopullinen vastuu huolehtia siitä, että verotustiedot ovat oikein. Omistajan on tarkistettava veroilmoitus ja korjattava siinä olevat virheet, lisättävä puuttuvat rakennukset ja poistettava ylimääräiset rakennukset. Jos omistaja ei tee muutoksia annettuun aikarajaan mennessä, katsoo Verohallinto omistajan antavan tiedot 
sellaisena kuin ne on ilmoitettu.

Eli vaikka kiinteistöveroselvitys on tehty, on kiinteistön omistajalla velvollisuus tarkistaa kiinteistöveroilmoitus ja huolehtia, että tiedot ovat oikein.

Pientalon pinta-alan laskeminen

Rakennuksen pinta-alaan lasketaan ulkomitoin kaikkien kerrosten, kellareiden ja ullakoiden pinta-alat. Siihen ei lasketa parvekkeita ja katoksia eikä alle 160 cm korkeita tiloja. 
Ullakko ja kuisti luetaan mukaan vain, jos ne ovat lämpöeristettyjä.

Siten lämpöeristetyn mutta vielä asuinkäyttöön rakentamattoman ullakkotilan pinta-ala lasketaan verotettavaan pinta-alaan siltä osin kuin sen vapaa korkeus ylittää 160 cm.
Samoin menetellään keskeneräisen kellarikerroksen kohdalla.

Rakennuksen sisäpuolella olevat parvitilat lasketaan rakennuksen pinta-alaan siltä osin kuin niiden vapaa korkeus ylittää 160 cm.

Kun pinta-alan perusarvoa korjataan rakennuksen pinta-alan perusteella, lasketaan pinta-alaan mukaan myös viimeistelemätön kellari.

Rakennukseen kiinteästi liittyvä autotalli tai varasto katsotaan osaksi kyseistä rakennusta ja otetaan huomioon rakennuksen pinta-alassa tai tilavuudessa.

Pientalon pinta-ala

1. kerros: 12,50 m * 8,50 m = 106,25 m²
2. kerros: 12,50 m * 5,30 m = 66,25 m²
Kellari: 12,50 m * 4,00 m = 50,00 m²

Yhteensä: 222,50 m²